Stadgar

Paragrafer

STADGAR FÖR FÖRENADE FIBERBYAR EKONOMISK FÖRENING

Stadgar antagna 2013-03-04 reviderade 2015-11-14, fastställda på årsmöte 2016-02-07, reviderade 2017-04-02. orgnr 769625-9832

§ 1 FIRMA

Föreningens namn är Förenade Fiberbyar Nr 1 Ekonomisk förening

 § 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning till kommunikationsnät för bredband (bl a data- och telekommunikation) och tjänster för nyttjande av anslutningen samt bedriva annan därmed sammanhängande och förenlig momspliktig verksamhet. Insatsen och medlemsavgiften är momsfria medan anslutningsavgiften och nätavgiften är momspliktiga.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Föreningens verksamhetsområde är Görvik och Sörviken

§ 3     SÄTE

Föreningens skall ha sitt säte i Strömsunds kommun, Jämtlands län.

§ 4 MEDLEMSKAP

Till medlem kan antas fastighetsägare som tecknat avtal om anslutning av fastigheten i föreningens kommunikationsnät och inom föreningens verksamhetsområde, om sökanden i övrigt kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem.

Ansökan om inträde skall vara skriftlig och prövas av styrelsen.

Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 5 INSATS

Insatsbelopp är 7.000SEK – 25.000SEK för varje anslutning inom fastigheten. Resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar. Insatsen skall efter ingånget avtal betalas till föreningens bankgiro. Om en medlem väljer att inte fullfölja avtalet är ej föreningen återbetalningsskyldig för inbetalt belopp. Medlemsinträde efter 2016-01-31 dvs när det uppstår extra avgifter för att kunna ansluta en fastighet, tillkommer den egentliga kostnaden. Insatsen erlägges inom 2 veckor efter det att medlemskap beviljas.

§ 6 DRIFT- OCH UNDERHÅLLSAVGIFT

Varje medlem ska varje månad erlägga en avgift för drift och underhåll av nätet, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 400 SEK. Kommande drift och underhållsavgift bestäms av nästa årsmöte. Drift och underhållsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

Om nätet säljs är det enbart överskottet av drift- och underhållsavgiften som återbetalas till varje medlem.

§ 7 ÖVRIGA AVGIFTER

Föreningen har rätt att ta ut en anslutningsavgift för att ansluta en fastighet till föreningens kommunikationsnät. Föreningen har också rätt att fortlöpande ta ut en nätavgift som ersättning för att upprätthålla den anslutna fastighetens förbindelse med andra kommunikationsnät, dvs fortlöpande tillhandahålla nätkapacitet för bl a data- och telekommunikation. Dessa avgifter regleras i de anslutningsavtal som skall upprättas mellan föreningen och medlemmarna.

Ersättningen för eventuella renodlade trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.

§ 8 UTESLUTNING

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 9 UTTRÄDE

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker utträde ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Anmälan om utträde ur föreningen kan ske tidigast 3 år efter inträde på grund av bankens krav. Det skall ske skriftligen till styrelsen minst 3 månader före räkenskapsårets slut. Annars sker utträdet först vid påföljande räkenskapsårs slut. Sker utträdet på grund av uteslutning skall styrelsens beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapsårets slut. Upphävs beslutet av föreningsstämman har eventuellt utträdet som skett dessförinnan ingen verkan.

§ 10  ÖVERLÅTELSE AV INSATS

Vid försäljning av medlems fastighet kan insatsen överlåtas på ny ägare efter styrelsens godkännande av dennes medlemskap.

§ 11 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter, inklusive ordförande. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, dvs fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår. Mandatperiod är 2 år resp 1 år för ordinarie ledamöter, halva antalet ledamöter väljs årligen fram till nästkommande ordinarie stämma.

Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv.

§ 12 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen som helhet, av dem styrelsen utser, två i förening.

§ 13 REVISORER

Föreningsstämman skall årligen välja en revisor för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 14 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 15 ÅRSREDOVISNING

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisor eller revisorer.
 10. Årsavgift och andra avgifter.
 11. Val av ordförande
 12. Val av övriga styrelseledamöter
 13. Val av revisor eller revisorer
 14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

§ 17 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Extra föreningsstämma skall utlysas då det behövs och då det, för behandling av specifikt ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar.

§ 18 RÖSTRÄTT
För varje anslutning äger medlem en röst. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska uppvisa skriftlig daterad fullmakt som gäller högst 1 år. Ombud ska vara medlem och får bara företräda en medlem utöver sig själv. Se §4.

§ 19 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse skall vara utsänd tidigast sex veckor före samt senast fyra veckor före ordinarie stämma och senast två veckor före extra stämma. Revisor skall genast underrättas om kallelse. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.

§ 20 ÖVERSKOTT
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas för särskilt ändamål.

§ 21 UPPLÖSNING

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda kapitalinsatser enligt § 5.

§ 22 STADGEÄNDRING

Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

§ 23 ÖVRIGT

Beträffande förhållandena i övrigt finns bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar.