FIBERNYTT

FIBERNYTT NR 20-2017

18 december 2017

Hej!

Nu är äntligen alla papper inskickade till Länsstyrelsen och nu väntar vi på den sista utbetalningen för vårt fiberstöd.

Styrelsen jobbar nu med att få till ett bra femårigt avtal med Skanova. Det medför att vi får lägra kostnader.

Glada nyheter vi behöver inte ta ut någon drift- och underhållskostnad hädanefter i föreningen, som det ser ut idag.

På årsmötet den 14 april (kallese kommer)kommer styrelsen att lägga ett förslag på en medlemsavgift på 100 kr per anslutning per år.

God Jul

och

Gott Nytt År

Önskar Styrelsen i Förenade Fiberbyar

FIBERNYTT NR 19-2017

14 november 2017

Hej!

Så har vi kommit in i vinterhalvåret och i slutskedet vad gäller inskickning av fakturor till Länsstyrelsen. Här kommer en resumé från medlemsmötet söndagen den

5 november 2017. På medlemsmötet visades en PowerPoint presentation som kommer att ligga på vår hemsida under fliken medlemsmöte.

Styrelsen budgeterade för fiberutbyggnaden till en kostnad på 2.630.388 SEK. Den faktiska kostnaden som är stödberättigad från Länsstyrelsen landade på 2.155.420 SEK. Alltså ca 500.000 SEK lägre.

Medel som föreningen får in

Medlemsavgift på 16.400 SEK = 1.164.400 SEK (var av 22.866 SEK är obetalda t o m 2017-10-01). Stöd 50 % från Länsstyrelsen 1.072.710 SEK och från Vindkraftfonden i Sörviken 94.453 SEK.

Vad har medlemsavgiften gått till?

Förutom utbyggnaden av nätet har vår förening valt att även ta med kostnader som andra får ordna med själv och det är

· Grävning från tomtgräns fram till huset.

· Noden som sitter på utsidan på väggen, 800 SEK/hushåll.

· Håltagning genom väggen, 400 SEK/hushåll.

· Mediaomvandlaren som sitter på insidan av väggen.

Dessa utgifter bekostades via vindkraftsfonden.

Drift och underhåll

Samtliga 71 medlemmar har betalat in 4.200 SEK = 298.200 SEK t o m 2017-10-01. Dessa medel har täckt kostnader som ej är stödberättigade så som bankkostnader, transmissionskostnaden (föreningens hyra av Skanovas stamnät från Hammerdal till Sörviken, kan jämföras med Eons nätavgift), el till nodhusen, bokföring, revisor, försäkring mediaomvandlare mm. Dessa kostnader uppgår till 190.236 SEK. Överskott på Drift- och underhållskontot är således 107.964 SEK.

Styrelsen kommer att besluta om återbetalning på överskottet på drift och underhållskostnaden när hela stödet från Länsstyrelsen är utbetald, förhoppningsvis i mars 2018.

Om föreningen inte momsredovisar kan varje medlem bli återbetalningsskyldig mellan 6.000–7.000 SEK i moms. Föreningen måste gentemot skatteverket ha en omsättning för att lyfta momsen.

Hyra ut eller drifta nätet själva i 5 år?

Nu äger vi ett nät som ska skötas. Vi har två val antingen driftar vi nätet själva genom att skriva ett serviceavtal med en firma som kommer när det är problem eller så hyr vi ut nätet till en firma som tar hand om drift och underhåll utan att belasta oss med tid och utgifter.

Driftar vi det själva får vi stå för servicekostnaderna vid driftstopp. Här är prisexempel på sådana kostnader som vi fått från Eltel.

Service- och underhållsavtal 180 SEK/Hushåll vid felanmälan och åtgärdande alla dagar dygnet runt. Gäller endast på huvudorter.

460 SEK/tim för tekniker för felavhjälpning enl. avtalad servicenivå dagtid.

200 SEK/resa.

Tillkommer ev. materialkostnader. Samtliga summor är exklusive moms.

Hyr vi ut nätet i fem år, vilket avtalet med Skanova är på, får vi in en hyresintäkt på 9.200 SEK per hushåll och slipper avgifter vid driftsstörningar. Den som hyr nätet ansvarar för transmissionskostnad, försäkringar, elnätsabonnemang i nodhusen.

Kostnader som föreningen betalar idag

Försäkringar, el, transmissionskostnad, hemsida, revisor, kontorsmaterial, porto, Coompanion, bankkostnader, bokföring, dataprogram

Summa kostnader per år 118.083 SEK = 139 SEK/månad/ medlem

Kostnader för föreningen om vi hyr ut nätet

El, Coompanion, hemsidan, kontorsmaterial, revisor, porto, bankkostnader, bokföring, dataprogram.

Summa kostnader per år 35.710 SEK = 42 SEK/månad/ medlem

Föreningen har beslutat att hyra ut nätet under fem år

Under våren kommer styrelsen att besluta om förändrad drift och underhållskostnad för medlemmarna.

Efter att avtalet är skrivet med Skanova och hyran betald till föreningen kommer varje hushåll att få sin del utbetald. För de som inte har betalat hela summan på 16.400 SEK kommer den att dras från de 9.200 SEK. Före utbetalning kan ske måste föreningens kassör få in uppgifter om bank och kontonummer. Kontakta nedanstående via telefon eller mejl med era uppgifter. Eivor Frestadius, tfn 070-575 01 36 eivor.frestadius@gmail.com  Björn Stranne, tfn 070-546 39 65 bjorn.stranne@gorviksjon.se

Vi i styrelsen tackar för förtroendet ni haft för vårt styrelsearbete med fibern och hoppas att alla har glädje av att vi har fiber till Görvik och Sörviken. Vilket vi hoppas ger framtidstro och ökad inflyttning till våra byar.

Med vänliga Hösthälsningar

Styrelsen i Förenade Fiberbyar

Genom Gertrud Olsson

FIBERNYTT NR 18-2017                  

Hej!

Allt väl med alla fibermedlemmar hoppas jag. I Görvik och i Sörviken har vi haft några härligt varma dagar så vi vet att det är sommarhalvåret vi är i.

Nu behöver vi veta vilka som inte är ute och surfar på internet. Ni som ännu ej kopplat upp er och sett om det fungerar var god och meddela mig det antingen via e-post eller via telefon senast 8 augusti. Vi behöver göra en mätning av fibernätet i dessa hus för att kontrollera att allting fungerar nu i sommar. Ni som ännu ej har kopplat upp er ber vi att strömmföra den vita dosan alla har på innerväggen genom att stoppa stickkontakten i eluttaget. När detta är gjort kommer det efter en liten stund att lysa fyra små lampor. Två med att fast grönt sken medan de andra två blinkar gult. Sker detta är allt i sin ordning. Föreningen vill försäkra sig om att allt fungerar som det ska ut till alla stugorna innan vi släpper taget av utförarna.

Åskan kan åsamka mycket fel vid nedslag så även i vår fiber. Vid åskväder och när ni reser bort bör ni dra ur all elström som går till; mediaomvandlaren (den vita dosan på innerväggen), dosan till TV:n (i vissa fall en rund svart dosa kallad ”puck”), datorn, skrivaren och telefonen/erna. Således all utrustning som går via fibern. Vår garanti gäller inte vid åsknedslag.

Nytt på fakturerings sidan. Som meddelades vid förra Fibernytt kommer alla som inte betalar i tid att få en påökning av nästa faktura med 100 kr. Upprepas denna försening av inbetalning vid nästa faktura kommer påföljande faktura att öka med 200 kr.

FIBERNYTT NR 17 201716 maj 2017

Hej!

Nu börjar livet återvända till våra byar. Djur föds ute i hagarna, vårsådden är i full gång och vägdikena är gula av tussilago.

Fiberföreningen har fått en besiktning utförd av all fibergrävning, -dragning, -blåsning, -svetsning och -material. Resultatet blev godkänt vilket naturligvis känns väldigt skönt. Nu väntar vi på att få stödet utbetalt från länsstyrelsen.

Ett återkommande bekymmer är att några få medlemmar inte kan betala i tid. Nästa faktura kommer att skickas ut den 1:a juli. Ni som får en påminnelse för kommande fakturor kommer oavkortat att få ett pålägg med 100 kronor på nästkommande faktura. Den avgiften kommer vi inte att bjuda på längre. Eftersom föreningen kommer att leja bort bokföringen kommer vi att bli fakturerade för merarbetet av obetalda fakturor. Det innebär att alla medlemmar får vara med och betala er försening vilket vi i styrelsen inte tycker är rättvist. Hitintills har det ”bara” varit styrelsens tid som tagits i anspråk. Är sista betaldag en söndag/helgdag får man vackert betala någon dag i förväg. Ett tips är att gå in på banken samma dag ni får fakturan och alltid lägga in betalning en vecka i förväg före sista betaldatum då vet man att betalningen går i väg i god tid och att man inte glömmer den. Ni som inte får en faktura 1 juli måste höra av er till mig så jag vet att ni inte fått den.

Kartorna över fiberdragningen (en för Görvik och en för Sörviken) ligger nu ute på vår hemsida. Där kan ni få en överblick om grävsträckningen till er fastighet.  Observera att det inte är på metern exakt vart fibern ligger. Skall ni gräva måste ni leja en sakkunnig person som med hjälp av en detektor söker reda på fibergrävningen och markera ut den exakta dragningen före grävning. På så sätt minimerar ni avgrävning av fibern. Kartorna kommer även att förvaras på ett USB minne hos ordföranden.

Med vänliga Fiberhälsningar

Styrelsen i Förenade Fiberbyar

Genom Gertrud Olsson

FIBERNYTT NR 16-2017

20 april 2017
Hej!
Allt väl med er alla hoppas jag så här efter Påsk.
Här börjar fakturor från Telia komma till oss som tecknat tjänster med dem. Läs fakturorna ordentligt ty några är felskrivna från Telia. Rabatten är bl.a. inte avdragen. Har ni andra problem så ring genast kundtjänst hos den tjänsteleverantör ni valt. De ska lösa eventuelle problem som kan uppstå.

Med vänliga Fiberhälsningar
Styrelsen i Förenade Fiberbyar