Kallelse

KALLELSE

till Extra årsmöte Förenade Fiberbyar Nr 1 Ek. förening

Söndagen den 30 april 2017 kl 14.00

Hos Joakim Sjöström, Görvik

1.              Mötets öppnande

2.              Val av mötesordförande

3.              Val av mötessekreterare

4.              Val av två personer att justera protokollet tillika rösträknare

5.              Godkännande av dagordning

6.              Årsmötets behöriga utlysande

7.              Godkännande av nya stadgar, de nya stadgarna bifogas

8.              Mötets avslutande