månadsarkiv: oktober 2015

KALLELSE OCH DAGORDNING VID EXTRA ÅRSMÖTE

KALLELSE OCH DAGORDNING VID EXTRA ÅRSMÖTE FÖRENADE FIBERBYAR NR 1 EKONOMISK FÖRENING
LÖRDAGEN DEN 14 NOVEMBER KL 16.30 EFTER MEDLEMSINFORMATIONEN I MATSALEN PÅ SIEMENS CAMPEN, GÖRVIK
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av 2 personer att justera protokollet tillika rösträknare
5. Godkännande av dagordningen
6. Årsmötets behöriga utlysande
7. Godkännande av nya stadgar
8. Mötets avslutande

Hej alla medlemmar i Förenade Fiberbyar

Se inbjudan till medlemsinformationen och extra årsmötet nedan.

Om du/ni inte kan närvara ber vi dig/er ta del av följande handlingar:
1. Inbjudan
2. Hur finansierar vi fiberutbyggnaden? Hur ska lånet återbetalas till banken? Vad kommer det att kosta för att få in fiber i ditt hus?
3. Diskussionsunderlag: Om vi behåller bynätet? Om vi säljer bynätet?
4. Nytt markavtal (krav från Skanova innan inkoppling på transportnätet, tidigare avtal makulerat) ska lämnas eller skickas in
5. Medlemsinträde/Avtal ska lämnas eller skickas in
6. Drifts- och underhållsavtal ska lämnas eller skickas in
7. Kallelse och dagordning vid extra årsmöte
8. Nya stadgar
9. Fullmakt ska lämnas eller skickas in
Om du/ni inte kan närvara vid informationsmötet/extra årsmötet ber vi dig skicka tillbaka avtal och fullmakt senast 2 november 2015 i bifogade kuvert. Om du kommer att närvara ta med dig påskrivet avtal och bifogade handlingar.
Kontakta gärna någon av oss för frågor:
Eivor Frestadius tfn 070-5750136 eivor.frestadius@gmail.com eller
Björn Stranne tfn 070-5463965 bjorn.stranne@gjorviksjon.se

INBJUDAN

Du/Ni inbjuds till medlemsinformation och extra årsmöte för att diskutera nya stadgar och fiberdragningen inom Görvik-Sörviken lördagen den 14 november 2015 kl 14.00-17.00 på Siemens Campens matsal , Görvik.

Föreningen kommer att informera om fiberutbyggnaden enligt nedanstående och ett extra årsmöte kommer att hållas angående nya stadgar för föreningen.
Hur finansierar vi fiberutbyggnaden i Görvik-Sörviken?
Hur ska lånet återbetalas till banken?
Vi bifogar de förslag vi i arbetsgruppen har tagit fram tillsammans med Handelsbanken och som vi har beviljats lån på. Vad kräver banken för motprestation?
Vad kommer det att kosta för att få in fiber i ditt hus?
Vad händer om jag inte betalar in kontantinsatsen?
Ska vi äga bynätet själva eller ska vi sälja till eventuell nätägare efter 3-5 år? Fördelar och nackdelar.
Dagordning för medlemsmötet kommer att delas ut vid mötet.
Extra årsmöte angående nya stadgar för Förenade Fiberbyar enligt bifogade dagordning.
Om Du/Ni inte kan närvara vid mötet ber vi dig skicka fullmakt för ev röstning av ägande eller försäljning. Observera vid ev röstning gäller 1 röst per ansluten fastighet.
Vid ev frågor kontakta Eivor Frestadius eivor.frestadius@gmail.com tfn 070-5750136 eller Björn Stranne bjorn.stranne@gjorviksjon.se tfn 070-5463965.
Vi bjuder på kaffe och kaka.
Välkomna Styrelsen för Förenade Fiberbyar