månadsarkiv: september 2015

Viktig information från Förenade Fiberbyar.

Informationen avser byarna Borgvattnet, Fullsjön, Köttsjön och Björkvattnet. Byarna Görvik och Sörviken påverkas inte av informationen.
Bakgrund
Förenade Fiberbyars kartläggning av möjlig fiberanslutning till byarna inom föreningen har resulterat i följande.

För Görvik och Sörviken möjliggörs fiberanslutning till Skanovas nya stamfiber mellan Örebro och Luleå med trolig inkoppling under 2016.

För Borgvattnet, Fullsjön, Köttsjön och Björkvattnet (nedan Byarna) saknas motsvarande stamfiber i området. Däremot planerar ServaNet (kommunägt) att bygga en ny stamfiber mellan Stugun och Björkvattnet, vilken är tänkt att passera Byarna (exkluderat Köttsjön) via Mårdsjön, Öravattnet och Skyttmon. För Köttsjön kan en direkt anslutning mot Borgvattnet bli möjlig. Den stamfiber som ServaNet planerar att bygga förväntas vara klar tidigast under 2018.
I dagsläget saknas därmed ekonomisk förutsättning för fiber till Byarna.

Konsekvens
Förenade Fiberbyar har därför slutfört sitt uppdrag i dagsläget, så långt det är möjligt för Byarna. Styrelsen har därför enhälligt fattat beslut, att föreslå medlemmarna enligt nedanstående.

Under hösten 2015 kommer Byarnas medlemmar att beviljas utträde ur föreningen. Styrelsen sitter kvar till nästa årsmöte. Medlemmar och styrelserepresentanter i Görvik och Sörviken omfattas inte av utträdet, utan kvarstår i föreningen för att fortsatt arbeta vidare med fiberanslutningen till Skanovas stamfiber.

För Byarna motiveras utträdet enligt följande:
1. Minst fram till 2018 saknas ekonomisk förutsättning till fiberanslutning av Byarna mot ServaNets stamfiber.
2. Ingen annan fiberoperatör har eller planerar i dagsläget att bygga stamfiber i området kring Byarna.
3. ServaNets affärsmodell utgår från att de själva hanterar fiberanslutningen direkt mot respektive hushåll. Därför krävs ingen fiberförening som arbetar mellan ServaNet och hushållen.

Fortsatta samtal behövs med ServaNet och kommunen, likväl som byarna Mårdsjön, Öravattnet och Skyttmon, men arbetet behöver inte organiseras genom en formell förening. Ragunda kommun, som delägare i ServaNet, kommer fortlöpande att informera nuvarande styrelserepresentanter som företräder Byarna i fiberföreningen. Man kan också själv hitta aktuell information om bredbandsutbyggnad på kommunens hemsida:
www.ragunda.se/trafik-och-infrastruktur/bredband-och-it/bredbandsaktuellt.html
Resultat
Det beslutade utträdet för Byarnas medlemmar ur Förenade Fiberbyar innebär följande och administreras av föreningens styrelse.
1. Alla medlemmar, förutom styrelsemedlemmarna i de berörda Byarna, kommer snarast möjligt att beviljas utträde ur föreningen. Samtliga styrelserepresentanter från Byarna kommer att begära utträde vid kommande årsmöte.
2. Den egna insatsen om 100kr vardera återbetalas till respektive medlem.
3. Styrelsen har enhälligt fattat beslut om att föreslå medlemmarna att kvarstående tillgodohavande (ca 150-200kr/medlem) från de berörda Byarnas årsavgifter skall utbetalas till följande byföreningar i relation till medlemsantalet i respektive by.
– Borgvattenbygdens Utveckling ek. för. 716462-1786
– Fullsjöns Byalag + Björkvattnet
– F H Byggnadsförening i Köttsjön U.P.A. 792600-0311

Medlemmarnas ansvar
För återbetalning av den egna insatsen (100kr) krävs det att varje medlem senast per den 2015-10-09 meddelar ett giltigt kontonummer till Leif Fagerlind, 070-3327972, eller mejl, karin.fagerlind@telia.com eller per brev, Leif Fagerlind, Notvarpsvägen 14, 148 95 Muskö.

Alternativt erbjuds varje medlem att efterskänka den egna insatsen (100kr) till respektive byförening enligt ovan. Meddelas inte kontonummer före 2015-10-09 så utbetalas även den egna insatsen (100kr) istället till respektive byförening enligt ovan.

Återbetalning av de egna insatserna samt utbetalning av kvarstående årsavgifter administreras i sin helhet av Förenade Fiberbyars styrelse.

Bifogar den information som återfanns i Ragundabladet i augusti 2015.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Förenade Fiberbyar