Kategoriarkiv: Okategoriserade

FIBERNYTT NR 2 2016

Denna vecka (v4) har arbetsgruppen varit till Hammerdal och Östersund.

I Hammerdal var vi till Handelsbanken för att diskutera bl.a. föreningens kredit, autogiro mm. Den diskussionen fortsätter när vi vet mer om bidraget från Länsstyrelsen.

I Östersund var vi först till Länsstyrelsen och sedan till en revisionsbyrå. Hos Länsstyrelsen uppdaterade vi vår ansökan och fick information om deras arbete. Handläggningen är fördröjd ytterligare så beslutet om bidraget kommer tidigast den 25 februari. Till revisionsbyrån Hallström och Hjälm gick vi för att höra vad de kan hjälpa oss med. Eftersom det kommer att handla om stora summor i föreningen har vi tidigare beslutat att anlita en revisor som kommer att granska föreningens bokslut och årsredovisning. Vi har även tillfrågat Utrikes Ekonomi i Hammerdal samt Ekorrit i Strömsund.

Vår plan var att börja ta in underhållsavgiften från februari månad men vi skjuter på det och inväntar besked från Länsstyrelsen först. Det som gäller nu är att få in allas startavgifter, antingen hela beloppet 16.400kr eller minst 8.000kr. Återkommer till de som kommer att avbetala till banken.

Många har varit flinka med att betala in sin medlemsavgift redan, varav de flesta har valt att betala hela avgiften, vilket är positivt då vi kommer att börja med att använda den till grävning mm. och att föreningen då sparar räntebelastningen på krediten.

Fortsättning följer …

 Med vänliga vinterhälsningar

Arbetsgruppen i Förenade Fiberbyar

genom Gertrud Olsson

 

KALLELSE OCH DAGORDNING VID EXTRA ÅRSMÖTE

KALLELSE OCH DAGORDNING VID EXTRA ÅRSMÖTE FÖRENADE FIBERBYAR NR 1 EKONOMISK FÖRENING
LÖRDAGEN DEN 14 NOVEMBER KL 16.30 EFTER MEDLEMSINFORMATIONEN I MATSALEN PÅ SIEMENS CAMPEN, GÖRVIK
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av 2 personer att justera protokollet tillika rösträknare
5. Godkännande av dagordningen
6. Årsmötets behöriga utlysande
7. Godkännande av nya stadgar
8. Mötets avslutande

Hej alla medlemmar i Förenade Fiberbyar

Se inbjudan till medlemsinformationen och extra årsmötet nedan.

Om du/ni inte kan närvara ber vi dig/er ta del av följande handlingar:
1. Inbjudan
2. Hur finansierar vi fiberutbyggnaden? Hur ska lånet återbetalas till banken? Vad kommer det att kosta för att få in fiber i ditt hus?
3. Diskussionsunderlag: Om vi behåller bynätet? Om vi säljer bynätet?
4. Nytt markavtal (krav från Skanova innan inkoppling på transportnätet, tidigare avtal makulerat) ska lämnas eller skickas in
5. Medlemsinträde/Avtal ska lämnas eller skickas in
6. Drifts- och underhållsavtal ska lämnas eller skickas in
7. Kallelse och dagordning vid extra årsmöte
8. Nya stadgar
9. Fullmakt ska lämnas eller skickas in
Om du/ni inte kan närvara vid informationsmötet/extra årsmötet ber vi dig skicka tillbaka avtal och fullmakt senast 2 november 2015 i bifogade kuvert. Om du kommer att närvara ta med dig påskrivet avtal och bifogade handlingar.
Kontakta gärna någon av oss för frågor:
Eivor Frestadius tfn 070-5750136 eivor.frestadius@gmail.com eller
Björn Stranne tfn 070-5463965 bjorn.stranne@gjorviksjon.se

INBJUDAN

Du/Ni inbjuds till medlemsinformation och extra årsmöte för att diskutera nya stadgar och fiberdragningen inom Görvik-Sörviken lördagen den 14 november 2015 kl 14.00-17.00 på Siemens Campens matsal , Görvik.

Föreningen kommer att informera om fiberutbyggnaden enligt nedanstående och ett extra årsmöte kommer att hållas angående nya stadgar för föreningen.
Hur finansierar vi fiberutbyggnaden i Görvik-Sörviken?
Hur ska lånet återbetalas till banken?
Vi bifogar de förslag vi i arbetsgruppen har tagit fram tillsammans med Handelsbanken och som vi har beviljats lån på. Vad kräver banken för motprestation?
Vad kommer det att kosta för att få in fiber i ditt hus?
Vad händer om jag inte betalar in kontantinsatsen?
Ska vi äga bynätet själva eller ska vi sälja till eventuell nätägare efter 3-5 år? Fördelar och nackdelar.
Dagordning för medlemsmötet kommer att delas ut vid mötet.
Extra årsmöte angående nya stadgar för Förenade Fiberbyar enligt bifogade dagordning.
Om Du/Ni inte kan närvara vid mötet ber vi dig skicka fullmakt för ev röstning av ägande eller försäljning. Observera vid ev röstning gäller 1 röst per ansluten fastighet.
Vid ev frågor kontakta Eivor Frestadius eivor.frestadius@gmail.com tfn 070-5750136 eller Björn Stranne bjorn.stranne@gjorviksjon.se tfn 070-5463965.
Vi bjuder på kaffe och kaka.
Välkomna Styrelsen för Förenade Fiberbyar

 

 

Viktig information från Förenade Fiberbyar.

Informationen avser byarna Borgvattnet, Fullsjön, Köttsjön och Björkvattnet. Byarna Görvik och Sörviken påverkas inte av informationen.
Bakgrund
Förenade Fiberbyars kartläggning av möjlig fiberanslutning till byarna inom föreningen har resulterat i följande.

För Görvik och Sörviken möjliggörs fiberanslutning till Skanovas nya stamfiber mellan Örebro och Luleå med trolig inkoppling under 2016.

För Borgvattnet, Fullsjön, Köttsjön och Björkvattnet (nedan Byarna) saknas motsvarande stamfiber i området. Däremot planerar ServaNet (kommunägt) att bygga en ny stamfiber mellan Stugun och Björkvattnet, vilken är tänkt att passera Byarna (exkluderat Köttsjön) via Mårdsjön, Öravattnet och Skyttmon. För Köttsjön kan en direkt anslutning mot Borgvattnet bli möjlig. Den stamfiber som ServaNet planerar att bygga förväntas vara klar tidigast under 2018.
I dagsläget saknas därmed ekonomisk förutsättning för fiber till Byarna.

Konsekvens
Förenade Fiberbyar har därför slutfört sitt uppdrag i dagsläget, så långt det är möjligt för Byarna. Styrelsen har därför enhälligt fattat beslut, att föreslå medlemmarna enligt nedanstående.

Under hösten 2015 kommer Byarnas medlemmar att beviljas utträde ur föreningen. Styrelsen sitter kvar till nästa årsmöte. Medlemmar och styrelserepresentanter i Görvik och Sörviken omfattas inte av utträdet, utan kvarstår i föreningen för att fortsatt arbeta vidare med fiberanslutningen till Skanovas stamfiber.

För Byarna motiveras utträdet enligt följande:
1. Minst fram till 2018 saknas ekonomisk förutsättning till fiberanslutning av Byarna mot ServaNets stamfiber.
2. Ingen annan fiberoperatör har eller planerar i dagsläget att bygga stamfiber i området kring Byarna.
3. ServaNets affärsmodell utgår från att de själva hanterar fiberanslutningen direkt mot respektive hushåll. Därför krävs ingen fiberförening som arbetar mellan ServaNet och hushållen.

Fortsatta samtal behövs med ServaNet och kommunen, likväl som byarna Mårdsjön, Öravattnet och Skyttmon, men arbetet behöver inte organiseras genom en formell förening. Ragunda kommun, som delägare i ServaNet, kommer fortlöpande att informera nuvarande styrelserepresentanter som företräder Byarna i fiberföreningen. Man kan också själv hitta aktuell information om bredbandsutbyggnad på kommunens hemsida:
www.ragunda.se/trafik-och-infrastruktur/bredband-och-it/bredbandsaktuellt.html
Resultat
Det beslutade utträdet för Byarnas medlemmar ur Förenade Fiberbyar innebär följande och administreras av föreningens styrelse.
1. Alla medlemmar, förutom styrelsemedlemmarna i de berörda Byarna, kommer snarast möjligt att beviljas utträde ur föreningen. Samtliga styrelserepresentanter från Byarna kommer att begära utträde vid kommande årsmöte.
2. Den egna insatsen om 100kr vardera återbetalas till respektive medlem.
3. Styrelsen har enhälligt fattat beslut om att föreslå medlemmarna att kvarstående tillgodohavande (ca 150-200kr/medlem) från de berörda Byarnas årsavgifter skall utbetalas till följande byföreningar i relation till medlemsantalet i respektive by.
– Borgvattenbygdens Utveckling ek. för. 716462-1786
– Fullsjöns Byalag + Björkvattnet
– F H Byggnadsförening i Köttsjön U.P.A. 792600-0311

Medlemmarnas ansvar
För återbetalning av den egna insatsen (100kr) krävs det att varje medlem senast per den 2015-10-09 meddelar ett giltigt kontonummer till Leif Fagerlind, 070-3327972, eller mejl, karin.fagerlind@telia.com eller per brev, Leif Fagerlind, Notvarpsvägen 14, 148 95 Muskö.

Alternativt erbjuds varje medlem att efterskänka den egna insatsen (100kr) till respektive byförening enligt ovan. Meddelas inte kontonummer före 2015-10-09 så utbetalas även den egna insatsen (100kr) istället till respektive byförening enligt ovan.

Återbetalning av de egna insatserna samt utbetalning av kvarstående årsavgifter administreras i sin helhet av Förenade Fiberbyars styrelse.

Bifogar den information som återfanns i Ragundabladet i augusti 2015.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Förenade Fiberbyar

Information

MEDLEMSINFORMATION FRÅN FÖRENADE FIBERBYAR
Förenade Fiberbyar, ServaNet, Ragunda och Strömsunds kommuner har under en lång tid arbetat för fiber till byarna Björkvattnet, Fullsjön, Borgvattnet, Köttsjön, Görvik och Sörviken.
Då det gäller byarna i Ragunda kommun har ServaNet sökt bidrag för det ortsammanhängande nätet mellan Stugun-Mårdsjön-Öravattnet- Skyttmon-Borgvattnet-Fullsjön-Björkvattnet och till länsgränsen.
När det gäller Görvik och Sörviken (och många fler byar på sträckan Örebro-Luleå) har Skanova sagt nej till samförläggning trots att det kommer att grävas genom våra byar.
Förenade Fiberbyar har kontaktat generaldirektör Göran Marby, Post- och Telestyrelsen, centerpartiets ledare Annie Lööf, verksamhetsledare Terese Bengard, Hela Sverige ska Leva, riksdagspolitiker från länet, regionpolitiker i Jämtland/Härjedalen, kommunpolitiker, press och Sveriges Television för att utöva påtryckningar på Telia/Skanova.
Strömsunds kommun kommer att ha ett möte den 11 juni med Skanova och Zitius i Hammerdal om fiberdragningen genom länet och representanter från Görvik och Sörviken är inbjudna att delta på mötet. Förhoppningen är att en samförläggning av fiber mellan Görvik och Sörviken kommer att ske. Ett möte med regionpolitiker, riksdagsledamöter, länsstyrelsen, kommunpolitiker, Hela Sverige ska Leva och SVT kommer att äga rum den 22 juni i Östersund.
Två fastigheter i östra Görvik har fått markavtal av Skanova för att kunna komma under vägen. Meddela gärna Gertrud Olsson eller Eivor Frestadius om fler har fått tillsänt avtal från Skanova i Görvik eller Sörviken. Ju mer vi vet om Skanovas planer ju bättre förberedda blir vi inför mötet med dem.
Om du inte är medlem i fiberföreningen finns fortfarande möjlighet att gå med. Sätt in 100.- i medlemsinsats och 100.- i årsavgift på bankgiro 160-5104, märk inbetalningen med din fastighetsbeteckning.
Juni 2015 Vi i styrelsen önskar er en skön sommar
Förenade Fiberbyar

Eftersom Förenade Fiberbyar är medlem i HELA SVERIGE SKA LEVA   kommer här info om årsmötet i Marieby.

Under vårt årsmöte den 27 april klockan 19:00 på Mariagården i Marieby kommer Hela Sverige Ska Levas verksamhetschef Terese Bengard delta. Riksdagsledamot och ledamot i Kulturutskottet Saila Quicklund (M) medverkar också och är föreslagen som mötets ordförande.

VARMT VÄLKOMNA OCH MEDDELA GÄRNA SOM VANLIGT ER MEDVERKAN SÅ KAN VI LÄTTARE BERÄKNA FIKAT.
‪#‎hssl‬ ‪#‎årsmöte‬ ‪#‎helasverigeskaleva‬

 

MEDLEMSINFORMATION FÖRENADE FIBERBYAR 2015

Styrelsen har under 2014 deltagit i ett antal informationsmöten med vindkraftsexploatörer i området, SSVAB, Höglands Såg, Nordanvind/Väktaren Vind, Eolus Vind för att ta reda på deras inställning till att hjälpa till med fiber till byarna.
Ett antal möten med Ragunda och Strömsunds kommuner, möte med riksdagspolitiker, regionpolitiker (som anordnats av Hela Sverige ska Leva) för att bl a diskutera och påpeka de problem som finns i byarna som saknar fiber och där ADSL nätet kommer att stängas ner under våren 2015.
Förstudierna i Leaderprojektet är avslutade och kartor över fiberdragningarna i byarna är klara. Markavtal är skrivna med de markägare som ej ska ha fiber men grävning måste ske över deras mark.
En egen hemsida är under upparbetning, www.forenadefiberbyar.se.
Det kontinuerliga arbetet med ServaNet fortsätter och en ansökan är inskickad till Länsstyrelsen för fiberdragning mellan Stugun-Mårdsjön-Öravattnet-Skyttmon-Borgvattnet-Fullsjön-Björkvattnet och till länsgränsen.
Telia kommer att dra en fiberledning från Örebro-Luleå eftersom Facebook behöver mer prestanda till sin anläggning. Servanet kommer då att ansöka om samläggning mellan Görvik och Sörviken.
Det är nu dags för medlemsavgiften för 2015. Årsavgiften 100.-/fastighet sätts in på bankgiro 160-5104 senast 30 mars 2015. Glöm inte att notera fastighetsnamn och nr på inbetalningen.
Välkomna på årsmötet den 29 mars 2015 kl 16.00 på Bygdegården i Görvik. Där finns möjlighet att ställa frågor om fiber och bredband till Ann-Louise Hansson, Strömsunds kommun och Paul Eriksson, Ragunda kommun.

Styrelsen för Förenade Fiberbyar